privacyverklaring

Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met het gebruik van jouw gegevens, zoals omschreven in deze Privacyverklaring. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Kompaz respecteert de privacy van alle websitebezoekers. De gegevens die jou op onze website achterlaat worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Deze persoonsgegevens hebben wij nodig om onze dienstverlening uit te voeren. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen

Wij verwerken de persoonsgegevens waarvoor wij toestemming hebben gevraagd om deze te verwerken en jou deze toestemming hebt verleend, met als doel producten en diensten aan jou te kunnen leveren. Je heeft te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.
Indien je een dienst van ons afneemt verwerken wij de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van die dienstverlening. Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang daarbij hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op jouw privacy. Jouw naam, e-mailadres of telefoonnummer hebben wij nodig om contact te kunnen opnemen. 

Doorgeven van persoonsgegevens

Wij geven jouw persoonsgegevens niet door aan derden, behalve als dit noodzakelijk is om aan jouw verzoek of opdracht te voldoen, of vanwege op ons van toepassing zijnde wet- en regelgeving.  Daartoe zijn de volgende categorieën van ontvangers gedefinieerd:
– Rechthebbenden;
– Toezichthouders;
– Belastingdienst, de FIOD of de AFM;
– Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties die een wettelijke opsporingsbevoegdheid hebben;
– Eventuele leveranciers van ICT systemen ten behoeve van het kunnen uitvoeren van de opdracht, bijvoorbeeld de leverancier van fiscale aangiftesoftware of financiële administratiesoftware.

Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat wij gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren, omdat de wet ons dit verplicht. Verkregen gegevens worden in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.
Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

Verzoek persoonsgegevens

Indien jij jouw persoonsgegevens wenst in te zien, aan te passen, over te dragen, bezwaar te maken of te laten verwijderen, neem dan contact op via info@kompaz.nl.
Het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan jouw verzoek. Als dit het geval is zullen wij je dit gemotiveerd laten weten.

Beveiliging van jouw gegevens

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Wij nemen diverse technische en organisatorische maatregelen (onder andere codering en wachtwoorden) om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking.

Cookies

Ook maakt onze website gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die wij op jouw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als je onze website bezoekt. Deze cookies gebruiken we om onze website beter te laten functioneren en het bezoek van onze website te kunnen analyseren.

Dit zijn anonieme of generieke gegevens op basis waarvan we je niet persoonlijk kunnen identificeren. Ook worden deze gegevens niet gedeeld met derden. Omdat dit soort cookies weinig impact hebben op jouw privacy, hoeven wij je geen toestemming te vragen om deze cookies te plaatsen. Je kunt de op jouw computer, tablet of mobiele telefoon geplaatste cookies handmatig verwijderen door binnen jouw browserinstellingen de browsergeschiedenis te wissen.

Websites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, waar middels een link naar verwezen wordt op onze website.

Wijzigingen

Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.

Heb je vragen of klachten?

Heb je vragen over ons privacy statement of heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact op via info@kompaz.nl.

Verwijzing naar algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Kompaz