OASE

OASE heeft betrekking op diverse zaken die zich tijdens uw leven kunnen voordoen en wel de volgende: overlijden, arbeidsongeschikt raken, staking onderneming en echtscheiding

BWA foto's 2019-42

U kunt ook denken aan een levenstestament. Daarin neemt u op wat er moet gebeuren als u zelf niet in staat bent te handelen. Bijvoorbeeld na een herseninfarct, bij dementie of om andere redenen.

U kunt in een levenstestament een of meerdere mensen volmacht geven voor het behartigen van uw belangen. Vaak zal het om financiële zaken gaan. Zo kunt u volmacht geven voor het opnemen van geld, het doen van uw belastingaangifte en het betalen en opzeggen van verzekeringen. Maar u kunt ook aangeven dat de gevolmachtigde uw woning mag verkopen als u wordt opgenomen in een verpleeghuis en dat de gevolmachtigde mag schenken en aan wie. Dat kunnen uw (klein)kinderen zijn, maar ook goede doelen.

Naast het geven van volmacht voor het behartigen van financiële zaken kunt u nog veel meer regelen met een levenstestament. Bijvoorbeeld:

  • In welke instelling u het liefst wordt behandeld of opgenomen, mocht dat nodig zijn.
  • Een behandelverbod: in welke situatie artsen u niet meer mogen behandelen.
  • Wat er gebeurt met uw huisdier en met uw inboedel als u wordt opgenomen in een verpleeghuis.
  • Uw uitvaart: wie er moeten worden uitgenodigd, waar u wilt worden begraven of gecremeerd, welke muziek er moet worden afgespeeld etc.

Overlijden

Het is niet iets om elke dag aan te denken: het moment dat we er niet meer zijn. Toch is het belangrijk om er een keer bij stil te staan. Want uw nabestaanden willen graag uw laatste wensen uitvoeren. En u wilt dat zij in ieder geval zonder financiële zorgen verder kunnen met hun leven.

Ook omdat het belangrijk is dat u weet hoe de inkomenssituatie van uw gezin zal zijn als u of uw partner mocht komen te overlijden. Is er bijvoorbeeld een nabestaandenpensioen geregeld?

Net zo belangrijk is de vraag hoe uw nalatenschap is geregeld. Hoe hebt u in uw testament de nalatenschap verdeeld? Hoe zit het met de erfbelasting? En als u schulden nalaat, waar krijgen uw erfgenamen dan mee te maken?

Als u komt te overlijden, hebben uw nabestaanden recht op uw bezittingen – en schulden. Daarom is het belangrijk om vooraf duidelijkheid te hebben over de manier waarop u uw nalatenschap verdeelt onder uw erfgenamen.

Hebt u geen testament? Dan worden na uw overlijden uw bezittingen volgens de wettelijke regels verdeeld. Dat kan echter fiscaal ongunstig uitpakken. Of misschien wilt u eigenlijk een andere verdeling omdat u bent hertrouwd. 

U kunt een levenstestament zelf opstellen, maar om er zeker van te zijn dat uw wensen worden uitgevoerd, kunt u uw levenstestament het beste door een notaris laten opmaken.
 

Als u geen levenstestament heeft en u bent niet meer in staat om zelf beslissingen te nemen, kunnen uw familieleden ook via de rechter een verzoek indienen om uw zaken waar te nemen. De rechter kan dan een bewindvoerder aanstellen. Dit heeft echter een aantal nadelen tegenover een levenstestament. Zo gaat er doorgaans enige tijd overheen voordat de rechter heeft vastgesteld dat u niet langer in staat bent bepaalde zaken zelf te doen. Verder moet de bewindvoerder regelmatig verantwoording afleggen aan de rechter en moet hij of zij voor bepaalde zaken expliciet toestemming vragen. Zo zal een bewindvoerder niet zomaar mogen schenken.

Met een levenstestament zorgt u ervoor dat uw wensen worden uitgevoerd, ook als u dat zelf niet meer kunt overzien. Dat kan niet alleen voor uzelf een prettige gedachte zijn, maar ook voor uw kinderen en andere dierbaren.

Arbeidsongeschiktheid

Bij onze dagelijkse werkzaamheden staan we er nooit bij stil, maar iedereen loopt het risico om arbeidsongeschikt te worden. Ook als u nu kerngezond bent. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje. In Nederland kunnen 800.000 mensen hun werk geheel of gedeeltelijk niet meer doen omdat ze arbeidsongeschikt zijn geworden.

Ook al is er een volksverzekering tegen arbeidsongeschiktheid, arbeidsongeschikt raken heeft bijna altijd grote financiële gevolgen – vooral als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt. Welke risico’s op een (substantieel) lager inkomen loopt u? En wat kunt u daartegen doen?

 

Er is voor de wet sprake van arbeidsongeschiktheid als u na twee jaar ziekte of arbeidsongeschiktheid nog steeds niet aan het werk bent of minder dan 65% van uw oorspronkelijke inkomen kunt verdienen. U ‘verhuist’ dan van de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte (WULBZ) naar de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Deze wet bepaalt wie er in aanmerking komt voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering én hoe lang u van deze uitkering gebruik mag maken. Het UWV is het uitvoeringsorgaan voor deze wet.

ONZE KWALITEITEN

Persoonlijk
contact

Betrokken & deskundig

Wij kennen
onze klanten

Van A tot Z

Platte
organisatie

zonder 4

Staking

ONDERNEMING

Staking van de onderneming kan bestaan uit verschillende oorzaken. U kunt de onderneming verkopen aan een derde dan wel overdragen aan de kinderen. Het kan voorkomen dat er sprake is van een faillissement, dan wel dat er geen koper te vinden is die bereid is uw onderneming voort te zetten.

In al deze situaties is het van belang tijdig voor te sorteren waarbij de gevolgen in kaart gebracht dienen te worden en door u in samenwerking met Roelofs Advieskantoor gestuurd kunnen worden in plaats van dat de gebeurtenissen de leiding krijgen als het ware.

Echtscheiding

Scheiden heeft een grote financiële impact. Hoe zit het met alimentatie? Wat gebeurt er met huis en pensioen? En wat kost een scheiding eigenlijk?

Een scheiding is een emotioneel ingrijpende gebeurtenis. Maar scheiden heeft ook een grote financiële impact. Moet u straks alimentatie betalen aan uw ex-partner? Of krijgt u juist alimentatie? Hoe zit het met kinderalimentatie? Hoe gaat u om met het huis dat u deelt en eventueel de koop van een nieuwe woning? Wat zijn de gevolgen voor uw pensioen en nabestaandenpensioen? En wat zijn eigenlijk de kosten van een scheiding?

Als u gaat scheiden, gaat u alleen verder. Maar toch blijft u met elkaar te maken te hebben, zeker als u kinderen hebt. Leg daarom alle afspraken vast in een echtscheidingsplan. En kies voor de toekomst van uw kinderen door samen een ouderschapsplan op te stellen.

Een scheiding brengt ook met zich mee dat u uw gezamenlijke bezittingen en schulden moet verdelen. Hoe dat gebeurt, hangt af van de vraag of u in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden bent gehuwd.

Gemeenschap van goederen

Als u en uw partner in gemeenschap van goederen leven, bent u allebei hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden. Dat geldt voor leningen, doorlopend krediet en de hypotheek, maar ook voor creditcardschulden en bijvoorbeeld krediet van (internet)winkels.

Hebt u iets op afbetaling gekocht? Dan is de schuld van u beiden. Ook als die vóór het huwelijk zijn aangegaan.

Na de scheiding blijft u allebei verantwoordelijk voor het afbetalen van de schulden. Daarbij maakt het niet uit of u in het echtscheidingsconvenant iets anders hebt afgesproken. De schuldeiser moet namelijk expliciet toestemming geven voor de overdracht van een schuld op uw ex-partner. Doet deze dat niet, dan blijft u beiden hoofdelijk aansprakelijk. Dat kan betekenen dat u eerst zelf moet betalen en het geld daarna op u ex-partner moet verhalen.

Huwelijkse voorwaarden

Bij huwelijkse voorwaarden gelden gewoon de voorwaarden zoals ze u hebt laten opstellen. Maar hebt u daarnaast toch gezamenlijke schulden, dan zijn die natuurlijk ook op u beiden te verhalen. 

Let op: de rechter kan huwelijkse voorwaarden in speciale situaties ontkrachten. Zo bepaalde de rechtbank in 2009 dat een huis dat op naam stond van de ex-vrouw van een failliete ondernemer, toch in de failliete boedel viel. De ex-partners konden niet aantonen dat het huis met het geld van de vrouw was gefinancierd.

Ook kan het zo zijn dat in de huwelijkse voorwaarden een periodiek verrekenbeding is opgenomen dat nimmer is uitgevoerd terwijl het huwelijk al 20 jaren heft geduurd. In  die situatie kan er sprake zijn van een verdeling van het vermogen dat neerkomt op een verdeling als ware er sprake van gemeenschap van goederen.

Er komt financieel en juridisch veel kijken bij een scheiding. Weet u wat uw bezittingen en schulden zijn? Uw financiële toekomst hangt af van de afspraken die u maakt en vervolgens vastlegt in een echtscheidingsconvenant en eventueel een ouderschapsplan.

Bekijk ook:

juridisch advies

salaris administratie

Heeft u hulp nodig bij uw administratie? Neem dan nu contact op!